Kako postati korisnik

BELEX.info web aplikaciju mogu koristiti sva zainteresovana pravna i fizička lica.

Pretplata na korišcenje BELEX.info web aplikacije može biti mesečna illi godišnja.

Za mesečnu ili godišnju prijavu potrebno je da popunite Web formular i kliknete na dugme Prijava ili da popunjeni formular u word formatu dostavite na e-mail adresu belex.info@belex.rs ili fax broj 011/2138-242, nakon čega će vas Administrator evidentirati kao potencijalnog korisnika servisa. Nakon prve uplate vaš nalog se aktivira i dostavljaju vam se korisničko ime i lozinka, čime dobijate mogućnost da pristupite BELEX.info aplikaciji preko personalnog računara ili mobilnog telefona.

Iznos godišnje odnosno mesečne pretplate je određen u zavisnosti da li pretplatnik ima status profesionalnog, neprofesionalnog korisnika ili člana Berze.

Neprofesionalnim korisnikom se smatra svako fizičko lice koje kupovinom prava korišćenja programa BELEX.info stiče pravo da dati program i preuzete berzanske infromacije koristi isključivo za lične i privatne potrebe, što naročito isključuje pravo korišćenja datog programa i preuzetih berzanskih informacija za potrebe obavljanja poslova u kojima isti nastupa u svojstvu:
(1) lica koje je osnovalo ili naknadno pristupilo društvu; i/ili
(2) zastupnika društva, odnosno člana organa društva; i/ili
(3) zaposlenog u društvu za pružanje investicionih usluga; i/ili
(4) u ime drugog fizičkog ili pravnog lica.

Profesionalnim korisnikom se smatra svako pravno lice, sem člana Berze, kao i svako fizičko lice koje ne ispunjava uslove za status neprofesionalnog korisnika.

U tabeli ispod je dat pregled pretplata u zavisnosti od tipa korisnika.

Tip korisnika
Iznos pretplate (sa uključenim PDV-om)
Mesečna pretplata
Godišnja pretplata
Neprofesionalni korisnik
700 dinara
7.000 dinara
Profesionalni korisnik
2.400 dinara
24.000 dinara
Član Berze
900 dinara
9.000 dinara

Napomene:
- Navedeni iznosi važe samo za dinarske uplate na teritoriji Republike Srbije. Cenovnik i instrukcije za plaćanje iz inostranstva možete pogledati OVDE.


    Home | Copyright © Beogradska berza a.d. Beograd 2005. Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole | English